Skip to content

O nas

Początki …

Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu został powołany uchwałą Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 roku.
Głównym wyzwaniem Zespołu Świetlic było stworzenie na terenie miasta sprawnej, skutecznie prowadzonej jednostki, proponującej dzieciom i młodzieży dobrze przygotowaną ofertę programową. Z dniem 01 stycznia 2009 roku Zespół Świetlic przejął prowadzenie kilkunastu świetlic środowiskowych, prowadzonych dotychczas przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
Niezwłocznie, bo w I kwartale 2009 roku przystąpiliśmy do realizacji badań ankietowych, na podstawie których powstała diagnoza, charakteryzująca uczestników zajęć, określająca ich potrzeby, inwentaryzująca posiadane zasoby.

W oparciu o wyniki diagnozy, dzięki wydatnej i efektywnej pomocy Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Pani Marty Mordarskiej, zapoczątkowano budowanie systemowo nowatorskich działań na rzecz dzieci i młodzieży, atrakcyjnych dla tej grupy. Dodatkowo, w celu wzmocnienia oddziaływań, w proponowane działania byli włączani rodzice/opiekunowie prawni.

Podjęte działania zaowocowały stworzeniem i realizacją w Zespole Świetlic Środowiskowych (lub z pomocą Zespołu) - aktywnych form pomocy.

W roku 2009 po raz pierwszy oraz ponownie w 2010 uzyskano dofinansowanie w ramach Konkursu ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie placówek świetlicowych z programem socjoterapeutycznym p.n. „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” dla dwóch placówek: 2009 rok: Świetlica środowiskowa „Kochanowskiego” i Świetlica środowiskowa „Wojska Polskiego”; w 2010 roku kolejne dwie placówki.

Kolejnym wspólnym Projektem, skierowanym do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, był Projekt pod nazwą „Rozwiń skrzydła po sądecku”, realizowany od stycznia 2010 roku, adresowany do blisko 50 młodych ludzi w wieku 15-19 lat, zamieszkałych na terenie Nowego Sącza uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wartość Projektu to kwota 769 933,00 zł).

Projekt został opracowany wspólnie przez Martę Mordarską - Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych w ramach „Akademii Projektów”, Panią Monikę Wojnarowską oraz Adama Musiała – Dyrektora Zespołu Świetlic Środowiskowych. Działania rozpoczęły się w styczniu 2010r. i trwały do czerwca 2011r.

Projekt "Rozwiń skrzydła po sądecku” był innowatorskim działaniem w Mieście pozwalającym młodzieży w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas pozalekcyjny. Młodym Sądeczanom zaproponowano różnorodne zajęcia o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym, wspierające ich rozwój. Wychodząc naprzeciw informacjom, jakie znalazły się w „diagnozie” opracowanej w 2009 roku, w następnym roku przystąpiono do realizacji projektu systemowego - Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Projekt ten był realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2012, Poddziałanie 7.1.1. Projekt miał charakter partnerski, realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym (Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin) i Zespołem Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu (kwota dofinansowania 4 905 345,35 zł).

Realizowany przez Zespół Świetlic Środowiskowych Projekt miał bardzo unikalny charakter.

Projekt realizowany przez Zespół Świetlic zakładał powstanie „Klubu Młodzieżowego”, miejsca stworzonego dla młodzieży 15-19 letniej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Klub Młodzieżowy SQMA (Sądecki Qlub Młodzieży Aktywnej) – to pierwszy w mieście klub dla młodych Sądeczan. Powstanie Klubu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu placówkę, z ofertą dostosowaną do oczekiwań młodzieży.

Głównym założeniem było stworzenie przyjaznego miejsca, gdzie oprócz interesujących sposobów spędzania czasu wolnego, młody człowiek mógłby odnaleźć siebie, otrzymać pozytywne wzorce oraz profesjonalne wsparcie pedagogów, specjalistów i trenerów, ze względu na występujące zagrożenie wykluczeniem społecznym Uczestników.

Ważnym elementem było objęcie wsparciem i udziałem w Projekcie jako Uczestników 15-stu rodziców/opiekunów prawnych młodzieży. Realizowali oni osobny, niezależny od młodzieży program.

 

Struktura…

Aktualnie w skład Zespołu wchodzą następujące placówki:

  • świetlica środowiskowa „Biegonice” ul. Węgierska 206,
  • świetlica środowiskowa „Barskie” ul. Broniewskiego 5,
  • świetlica środowiskowa „Gołąbkowice” ul. Armii Krajowej 27,
  • świetlica środowiskowa „Helena” ul. Św. Heleny 44,
  • świetlica środowiskowa „Kaduk” ul. Grunwaldzka 41
  • świetlica środowiskowa „Kochanowskiego” ul. Kołłątaja 13,
  • świetlica środowiskowa „Klub Kotłownia” ul. Barbackiego 64,
  • świetlica środowiskowa „Piątkowa” ul. Lwowska 226,
  • świetlica środowiskowa „Szujskiego” ul. Sienkiewicza 17,
  • świetlica środowiskowa „Przy ul. Freislera 4A” ul. Freislera 4A,

Dyrektorem Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu jest P. Agnieszka Raniszewska. Siedziba jednostki znajduje się przy ulicy Barbackiego 64.

Do stycznia 2011 roku nadzór nad działalnością Zespołu sprawował Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, natomiast od lutego 2012 roku kontrole sprawuje Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych.

Obecnie nadzór nad działalnością Zespołu Świetlic sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza, poprzez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zespół Świetlic Środowiskowych uzyskał w 2012 roku dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na modernizację i uruchomienie Klubu Kotłownia na osiedlu Wólki 40000zł, natomiast wkład własny wyniósł 10000zł.

Cele i zadania…

 1. Świetlica Środowiskowa jako placówka wsparcia dziennego prowadzona  w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

1)    opiekę i wychowanie;

2)    pomoc w nauce;

3)    organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

 Do zadań Zespołu Świetlic należy:

   • pomoc w nauce i edukacja wyrównawcza przygotowująca do samodzielnych działań w zakresie nauki szkolnej,
   • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form spędzania czasu wolnego,
   • zapewnienie opieki nad wychowankami w godzinach pozalekcyjnych,
   • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć tematycznych, między innymi: plastycznych, muzycznych, sportowych,
   • wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych oraz kształtowanie postaw społecznych,
   • wdrażanie wychowankom odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia, podejmowanie działań profilaktycznych, celem przeciwdziałania uzależnieniom,
   • współdziałanie z rodziną, szkołą i innymi instytucjami ukierunkowanymi na wspieranie podstawowych funkcji rodziny.

 

Ułatwienia dostępu