Skip to content

Deklaracja dostępności cyfrowej

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

DATA PUBLIKACJI

Data publikacji strony internetowej:  2018.10.23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Zespole Świetlic Środowiskowych  w Nowym Sączu dla strony https://zss.nowysacz.pl/   przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA  https://zss.nowysacz.pl/
SPEŁNIA WYMAGANIA W 91%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brak niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Występują linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach, które nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Filmy i materiały audio nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji dla osób niepełnosprawnych
 • Mogą występować dokumenty w formacie PDF , które nie są dokumentami edytowalnymi.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-27

SKRÓTY KLAWIATUROWE i UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz można dodatkowo korzystać z zestawu narzędzi zwiększających dostępność strony dla osób niepełnosprawnych poprzez zmianę parametrów wyświetlania strony:

 • powiększanie lub pomniejszanie tekstu,
 • wysoki kontrast,
 • jasne tło,
 • podkreślanie odnośników,
 • odcienie szarości,
 • negatyw,

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem  Aleksandrą Ślusarek  dzwoniąc na numer telefonu 18 4410111 lub email  sekretariat@zss.nowysacz.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Świetlic Środowiskowych, 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 64.

W skład Zespołu Świetlic Środowiskowych wchodzi 10 świetlic środowiskowych - placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i 2 świetlice w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA :Świetlica środowiskowa "Klub Kotłownia" ul Barbackiego 64 Nowy Sącz : Wejście do budynku z poziomu ulicy wyposażone w platformę dla wózków inwalidzkich, Budynek wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych z poziomu parteru do poziomu I piętra, Korytarze oraz wejścia do sali, pracowni oraz pomieszczeń administracji dostępne dla niepełnosprawnych bez barier poziomych, Toalety dostosowane dla osób  niepełnosprawnych, Dopuszcza się wstęp z psem asystujący ,brak tłumacza języka migowego, W pozostałych świetlicach: Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dostępu